فرهنگی و دانشجویی
1400/8/24 دوشنبه
برگزاری جشنواره پاییزه سال 1400 بصورت سراسری و مجازی - سازمان امور دانشجویان
برگزاری جشنواره پاییزه سال 1400 بصورت سراسری و مجازی - سازمان امور دانشجویان

.

 قابل توجه دانشجویان گرامی:
آیین نامه عمومی و فنی 5 رشته باقیمانده به انضمام اصلاحیه رشته فوتسال به شرح زیر می باشد . (آیین نامه ها و دستورالعمل های برگزاری مسابقات به انضمام فیلم های آموزشی در سایت اداره کل تربیت بدنی و سامانه ستاو به آدرس
https://setav.ir/stay-home موجود می باشد).  دانشجویان شرکت کننده در این جشنواره می بایست جهت
1- ارسال معرفی نامه  به دانشگاه های میزبان مسابقات (براساس جدول پیوست مندج در آیین نامه عمومی مسابقات)
2- ثبت اسامی شرکت کنندگان در سامانه الکترونیکی پرتال سازمان امور دانشجویان به آدرس: http://eservices.saorg.ir/tbs  
به اداره تربیت بدنی دانشگاه مرکز/واحد مراجعه نماید.
راهنمایی و پیگیری آپلود ویدئوهای دانشجویان در سامانه ستاو، از سوی ادارات تربیت بدنی انجام شود. 
- آخرین مهلت ارسال کلیپ ها در سامانه ستاو (به آدرس https://setav.ir/stay-home ) تاریخ 1400/9/20 می باشد.

آیین نامه مسابقات مجازی رشته بسکتبال همگانی پسر

آیین نامه مسابقات مجازی رشته دوچرخه سواری همگانی دختر و پسر

آیین نامه مسابقات مجازی رشته تنیس روی میز همگانی دختر و پسر

آیین نامه مسابقات مجازی رشته اسکواش همگانی دختر و پسر

آیین نامه مسابقات مجازی رشته فوتسال همگانی دختر و پسر

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر