1400/5/16 شنبه
  رشته های  فعال در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه :
 
 

- مرکز کرمانشاه: زبان و ادبیات عربی،   علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی ،    کتابداری-علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالی،    علم سنجی،    زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی ،    تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی  ،    شیمی آلی ،    جغرافیای روستایی گرایش مدیریت توسعه ،    جغرافیا و برنامه ریزی شهری (گرایش آمایش شهری-گرایش بهسازی و نوسازی)،    مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی_ بین الملل_ مالی ،   برنامه ریزی درسی و   مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت الکترونیکی-گرایش کارآفرینی- گرایش مدیریت استراتژیک-گرایش بازرگانی داخلی- گرایش مدیریت مالی).

  
 

- مرکز اسلام آبادغرب: ریاضی محض گرایش آنالیز، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (برنامه ریزی کالبدی)،  زبان شناسی همگانی  ، روانشناسی عمومی و  جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آمایش شهری )

  
 

- مرکز جوانرود:  زبان و ادبیات عربی  و روانشناسی تربیتی

  
 

- واحد روانسر: جغرافیای سیاسی گرایش شهری ،  ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی  و  تکنولوژی آموزشی

-واحد پاوه: جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری